In 1647 werd de aanzet gegeven tot de aanleg van de Wegh der Weegen, een elf kilometer lange weg over de uitgestrekte heide tussen Amersfoort en Utrecht. De lijnrechte weg kreeg een uitgesproken monumentaal karakter, met aan weerszijden drie rijen eikenbomen en langs de weg ruim bemeten bouwpercelen, bedoeld voor de aanleg van buitenplaatsen voor de stedelijke elite.

Ruim 75 jaar geleden kocht de familie Van Beek een royaal bosperceel. Aangezien mevrouw van Beek, dochter van de Rotterdamse aannemersfamilie Uyterlinde, zeer geïnspireerd was door het Nieuwe Bouwen kreeg Gerrit Rietveld de opdracht om een villa te ontwerpen. In 2008 heeft de familie Van Ieperen het huis gekocht en compleet gerestaureerd in originele stijl.

Bos Uyterlinde wil het karakter van deze locatie versterken. Het plan biedt toekomstige bewoners de ruimte voor een eigen visie op wonen, een eigen karakter om een extra dimensie toe te voegen aan de Wegh der Weegen. Zo blijft ook in de toekomst de waarde van deze bijzondere plek behouden.

Deltavormgroep tekende het stedebouwkundig plan, de inrichtingsvisie en maakt onderdeel uit van het kwaliteitsteam.

Bos Uyterlinde

448 537 01 448 537 02 448 537 03 448 537 04 448 537 05 448 537 06 448 537 07 448 537 08 448 537 09
terug naar projecten

In 1647, a start was made on the construction of the Wegh der Weegen, an eleven-kilometer-long road across the wide heather between Amersfoort and Utrecht. The straight-lined road took on a distinctly monumental character, with three rows of oak trees on either side and spacious building plots along the road, intended for the construction of country estates for the urban elite.

More than 75 years ago, the Van Beek family bought a large forest plot. Since Mrs. van Beek, daughter of the Rotterdam contracting family Uyterlinde, was very inspired by the style Nieuwe Bouwen, Gerrit Rietveld was commissioned to design a villa. In 2008, the Van Ieperen family bought the house and completely restored it in its original style.

Bos Uyterlinde wants to enhance the character of this location. The plan offers future residents the space for their own vision of living, their own character to add an extra dimension to the Wegh der Weegen. In this way, the value of this special place will also be preserved in the future.

Deltavormgroep drew the urban plan, the design vision and is part of the quality team.

Bos Uyterlinde

Bos Uyterlinde