Het project Maanplein is onderdeel van een grotere ontwikkeling, waarbij een groot deel van de kantoren op Maanplein worden getransformeerd tot woningen. Het is de ambitie om een groene en veilige omgeving te creëren voor de bewoners, medewerkers van de bedrijven en bezoekers van de gebouwen op Maanplein. Daarbij is gekeken naar functionaliteit, duurzaamheid en biodiversiteit.  Om die reden wordt er voor de nieuwe terreininrichting een nieuw masterplan ontwikkeld. De realisatie van Maanplein vindt plaats in een aantal fases. De eerste fase is in 2019 opgeleverd. Op dit moment is de tweede fase in voorbereiding: het Hoekblok en de woontorens Maanplein 110 en Stella.

Tussen de voormalige kantoorgebouwen heeft de open ruimte een groen karakter en is ingericht als park. Op het maaiveld vormt met name de centraal door het gebied geprojecteerde boulevard een belangrijke verbindende structuur. Het ontwerp voor de terreininrichting van het Maanplein voegt aan de bestaande ruimtelijke structuur een nieuwe, meer op de woonfunctie gerichte, “laag” toe. Kenmerkend  voor deze laag is een reeks verschillende tuinen met een gedetailleerde en afwisselende beplanting. Er is hierbij gekozen voor een schaduwtuin, een grassentuin, of een sterk bloeiende tuin.

Het realiseren van een prettig verblijfsklimaat is binnen het project, waarbij wordt ingezet op het creëren van een aantrekkelijk  woon- en verblijfsgebied direct rond de diverse (hoge) gebouwen, van essentieel belang.

Maanplein Den Haag

682 01 682 02 682 03 682 04 682 05 682 06 682 07 682 08 682 09
terug naar projecten

Maanplein is part of a larger development, whereby a large part of the offices on Maanplein are being transformed into homes. The ambition is to create a green and safe environment for the residents, employees of the companies and visitors of the buildings on Maanplein. For the design we looked at functionality, sustainability and biodiversity. For this reason, there is a new master plan developed for the whole area. Maanplein will be realized in a number of phases. The first phase was completed in 2019. The second phase is currently in preparation.

The open space between the former office buildings has a green character and is laid out as a park. At ground level, centrally through the area is the boulevard projected and forms an important connecting structure. The design for the site layout of Maanplein adds to the existing spatial structure a new “layer” that is more focused on the residential function. Characteristic for this layer is a series of different gardens with detailed and varied planting. We have opted for a shade garden, a grass garden or a strongly flowering garden.

The realization of a pleasant residential climate is essential within the project, which focuses on creating an attractive residential area directly around the various (high) buildings.

Maanplein Den Haag

Maanplein Den Haag