Het landgoed is een 6 hectare groot privaat landgoed dat is gelegen aan de binnenduinrand van Wassenaar. "Gegrondvest" op de relicten van een historisch landgoed is een eigentijds vormgegeven landgoed ontworpen dat op een vanzelfsprekende wijze aansluit bij de nieuwe bebouwingen op het terrein (ontwerp door Liesbeth van der Pol, DOK architecten). Het project is door Deltavormgroep in samenwerking met Piet Oudolf ontworpen en door Deltavormgroep uitgewerkt tot bestek en uitvoeringstekeningen.

Het ontwerp van het landgoed refereert aan de structuur en de beelden die horen bij dit deel van de binnenduinrand. Kenmerkend voor dit gebied is het contrast tussen duidelijk vormgegeven onderdelen van diverse (historische) landgoederen en de ruigere beplantingen die bij de duinen horen. In het ontwerp komt dit tot uiting door een aantal strak vormgegeven elementen rond de woning en een meer natuurlijk extensief beeld aan de buitenzijde.

Bij het ontwerp van het meer extensieve deel van het park is samengewerkt met specialisten op het gebied van natuurlijke beplantingen, Piet Oudolf en Hein Koningen. Op basis van hun adviezen is gekozen voor een specifieke opbouw van het bodemprofiel, afhankelijk van het gewenste beplantingsbeeld. Dit betekende bijvoorbeeld dat op die delen van het project waar bloemrijke graslanden zijn gedacht alleen zand wordt aangebracht dat wordt ingezaaid met een specifiek samengesteld mengsel van (gras)zaden. De beplanting die hierbij ontstaat heeft niet alleen een natuurlijk karakter, maar is ook extensief in onderhoud (slechts één tot twee maal per jaar maaien).

Landgoed Wassenaar

174 01 174 02 174 03 174 04 174 07 174 05 06 174 08 174 10 2 174 11
terug naar projecten

The estate is a 6-hectare private estate that is located on the dune edge of Wassenaar. "Founded" on the relics of a historic estate, a contemporary designed estate has been designed that naturally fits in with the new buildings on the site (design by Liesbeth van der Pol, DOK architects). The project was designed by Deltavormgroep in collaboration with Piet Oudolf and developed by Deltavormgroep into technical and implementation drawings.

The estate's design refers to the structure and images associated with this part of the edge of the dune. Characteristic for this area is the contrast between designed parts of various (historical) estates and the rougher plants that belong on the dunes. This reflects in the design by a number of designed elements around the house and a more naturally extensive image away from the house.

The more extensive part of the park was designed in collaboration with specialists in the field of natural plantings, Piet Oudolf and Hein Koningen. Based on their advice, a specific structure of soil profile has been chosen, depending on the desired planting image. This means, for example, that on those parts of the project where flowery grasslands are, only sand is sown with a specifically composed mixture of (grass) seeds. The plants that are here not only have a natural character, but are also extensively maintained (mow only once or twice a year).

Landgoed Wassenaar

Landgoed Wassenaar